Terms and Conditions

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De Overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Doorlopende uitkering: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3e dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting gespreid is over een bepaalde periode;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om tot hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die latere raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Boombrush B.V
Westblaak 90, 3012KM Rotterdam
Telefoonnummer: +31 6 41755774
E-mailadres: service@boombrush.com
KvK-nummer: 73933562; BTW-nummer: NL859715085B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument worden geïnformeerd dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. op verzoek van de consument.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden in elektronische vorm aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat de consument kan ze gemakkelijk opslaan op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. manier.
4. Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is en conditie.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht en wordt de betreffende bepaling per direct vervangen. in onderling overleg door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
6. Situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.7. Eventuele onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden uitgelegd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat de consument op de hoogte is van de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele verzendkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
of het herroepingsrecht van toepassing is;
de soort betaling, levering en uitvoering van het contract;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek van communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;
- of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument te zien is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig corrigeren;
- een andere taal dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- De minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.
- Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

Artikel 5 - De Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen de wettelijke grenzen - op de hoogte stellen van de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.5. De ondernemer stuurt de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de details van garanties en bestaande service na verkoop;
d.w.z. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking heeft gesteld;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een langdurige transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij het leveren van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument en de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - voor zover redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de ondernemer te melden. De consument dient dit via het modelformulier aan te geven. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de koop een feit.
Bij het verlenen van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de door de ondernemer in het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 7 - Kosten bij herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat de goederen reeds door de winkelier zijn ontvangen of dat de retour onomstotelijk bewezen kan worden. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.
3. Indien het product beschadigd is door onzorgvuldig gebruik door de consument, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt; dit moet vóór het sluiten van het koopcontract gebeuren.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten als bedoeld in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten
a. door de ondernemer tot stand gebracht volgens specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd
d.w.z. die snel bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften
G. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
H. voor hygiëneproducten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
a. met betrekking tot logies, vervoer, restaurantactiviteiten of vrijetijdsactiviteiten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voor het einde van de bedenktijd;
c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, dient bij het aanbod te worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij gebaseerd zijn op wettelijke regelingen of voorschriften.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en:
a. ze voortvloeien uit wettelijke voorschriften of vereisten; of
b. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van een drukfout is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
- de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;
- de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
- de gebrekkigheid geheel of gedeeltelijk te wijten is aan voorschriften die van overheidswege zijn of zullen worden gegeven met betrekking tot de soort of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan de opgegeven leveringsdata kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op enige schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om vervangende artikelen te vinden. De bezorging van een vervangend artikel zal uiterlijk bij bezorging op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gecommuniceerd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Transacties met verlengde looptijd: looptijd, beëindiging en verlenging
beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
- ze te beëindigen tenminste zoals ze door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.
vernieuwing
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst voor het einde van de verlengingstermijn met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde een opzegrecht heeft zonder opzegtermijn van meer dan één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de consument Bestelling is het regelmatig bezorgen van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan één keer per maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking brengen van dag- of weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
looptijd
7. Als een overeenkomst langer duurt dan een jaar, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 13 - Betaling
1. Tenzij een andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 B. een dienst, deze termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van het contract.
2. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij wanbetaling van de consument en behoudens wettelijke beperkingen, is de ondernemer gerechtigd alle vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen bij de consument.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument eerst contact op te nemen met de ondernemer. Indien de webshop is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en klachten niet in der minne kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ of deze webshop een actueel lidmaatschap heeft. Mocht er dan nog geen oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie ingesteld door Stichting WebwinkelKeur, wiens oordeel bindend is en zowel ondernemer als consument akkoord gaan met deze bindende uitspraak. Het indienen van een geschil bij deze geschillencommissie is een kostenpost die consumenten aan de commissie moeten betalen. Ook is het mogelijk om klachten in te dienen via het Europese OS-platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht van de ondernemer gegrond blijkt te zijn, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden komen niet voor rekening van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.